Mali Przyjaciele

 

 

R E G U L A M I N
§ 1 CELE
1. Profesjonalna opieka nad Dzieckiem i wsparcie w jego prawidłowym rozwoju oraz edukacji
2. Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
3. Wykształcenie prawidłowych nawyków dziecka.
§ 2 ZADNIA
1. MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem sprawuje funkcję opiekuńczą
2. Personel MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego
3. MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.
§ 3 ORGANIZACJA
1. MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem otwarty jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00;
2. MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem działa 12 miesięcy w roku. Dni wolne od pracy to święta państwowe i kościelne.
3. Dodatkowe dni w ramach 26 dniowego urlopu wypoczynkowego, w których MALI PRZYJACIELE
Punkt Opieki nad Dzieckiem będzie nieczynny, będą ustalone z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Każdego dnia dzieci jedzą do 5 posiłków.
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia higieny pracy.
6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko
7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje właściciel MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem).
8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego odbioru jak najszybciej.
9. Za nieodebranie dziecka do godziny ustalonej w umowie obciąża się Rodziców kwotą wg. Cennika za każdą rozpoczętą godzinę ponadwymiarową.
10. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka.
Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania go z grupy.
§ 4 OGÓLNE ZASADY POBYTU W MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem jest:
złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowo- informacyjnej, podpisanego regulaminu oraz umowy, wpłaty wpisowego. Wpisowe jest zwracane przy wpłacie pierwszego czesnego.
2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy i może ulec zmianie raz w roku nie więcej niż o 15%, rodzice zostaną o tym poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem
3. Czesne za dni wolne wynikające z okresu urlopowego MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem tj nie więcej niż 26 dni roboczych w roku wynosi 70%
4. Opłaty za pobyt Dziecka w MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 5 go dnia każdego miesiąca.
5. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem, Rodzice powinni poinformować na piśmie Właściciela MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem z 30 dniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
2
6. Czesne obejmuje:
 pobyt Dziecka w MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem
 opiekę,
 materac wraz z czystą pościelą
 wyżywienie w formie I i II śniadania oraz I i II podwieczorka
 artykuły papiernicze zabawki oraz kubeczki sztućce talerzyki i miseczki,
 zajęcia plastyczne, językowe oraz na świeżym powietrzu za wyjątkiem gdy temperatura
powietrza spada poniżej -10°, przekracza 30° lub kiedy występuje ciągły opad.)
7. Personel Klubu nie podaje Dzieciom lekarstw !
8. Dzieci mogą być łączone są w grupy.
9. Opłaty za pobyt w MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem reguluje Cennik, który jest integralną
częścią Regulaminu. Podpisanie umowy z MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem oznacza
jednocześnie akceptację Regulaminu oraz cennika.
10. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem.
11. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z zajęć prowadzonych z ich dziećmi na
stronie internetowej www.maliprzyjaciele.com.pl i www.facebook.com/maliprzyjaciele
12. Wyprawka powinna zawierać:
 Ubranie i buty na zmianę dostosowane do pogody, nakrycie głowy oraz pieluchy oraz chusteczki „mokre”
w zależności od potrzeb
13. Dzień adaptacyjny (Dziecko + Rodzic) jest bezpłatny, adaptacje odbywają się w godzinach 8:00-11:00, po
uzgodnieniu dziecko może pozostać na drzemkę . Na każde Dziecko przypada 1 dzień adaptacyjny.
W razie potrzeby stawkę na kolejne dni ustala właściciel MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem.
§ 5 OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Rodzice lub Opiekunowie zobowiązują się do:
1. Wypełnienia karty zgłoszeniowo- informacyjnej, która stanowi integralną część umowy,
2. Terminowego uiszczenia opłat,
3. Współpracy i przestrzegania regulaminu MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem
4. Przyprowadzanie dziecka w godzinach od 7.00 i ich odbiór do godziny 18:00, w przypadku, jeżeli
rodzic przyprowadza dziecko po godzinie 09:00, wówczas dziecko nie ma możliwości w pełni
korzystać z zaproponowanych aktywności.
5. Rodzic jest obowiązany do osobistego (lub przez pisemnie upoważnioną osobę) odbierania Dziecka z MALI
PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem w godzinach zgodnych z ustalonymi w umowie. W przypadku
wątpliwości, co do tożsamości osoby odbierającej dziecko, personel ma prawo odmówić wydania dziecka,
zażądać okazania dokumentu tożsamości, oraz powiadomić o zaistniałej sytuacji Rodziców / Opiekunów.
6. Dostarczyć, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem
zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
7. W przypadku nieobecności spowodowanej przeziębieniem lub chorobą dłuższą niż 3 dni, na prośbę
MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko
jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
8. Przestrzegania zarządzeń mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci
uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzaniem zdrowych dzieci do
MALI PRZYJACIELE Punkt Opieki nad Dzieckiem
9. Dostarczenie obiadu we własnym zakresie
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia miedzy
właścicielem a Rodzicem.

 

 

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl